Algemene Voorwaarden.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van FairyLand zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De aangeboden artikelen en/of diensten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door FairyLand in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. FairyLand garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van FairyLand worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door FairyLand ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Acceptatie van bestellingen.

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt FairyLand zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. FairyLand is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een volledige of door FairyLand bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

2.2. FairyLand behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. Bij Rembourszendingen wordt na onze bevesting van de bestelling een reactie van de klant verwacht voordat de bestelling geleverd zal worden. Dit ter voorkoming van misbruik door derden.


Artikel 3. Zichttermijn

3.1. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. Gebruiks artikelen, CD's Dvd's en maatwerk geldt geen zichttermijn.

3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering.

3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn, kleding dient voorzien te zijn van het originele aangehechte label. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van koper c.q. klant.

3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de TNT-Post of expediteur volgens 3S tracktracenummer

3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant d.m.v. datum op vervoersbewijs.


Artikel 4. Totstandkoming koopovereenkomst

4.1. De koopovereenkomst wordt geacht gesloten te zijn op de werkdag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn, uiterlijk 14 dagen na de datum vermeld op de factuur, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door FairyLand aangegeven wijze zijn teruggezonden, of indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, de werkdag volgend op de datum vermeld op de factuur.


Artikel 5. Levering

5.1. FairyLand zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.

5.2. De wijze van vervoer wordt door FairyLand bepaald. De klant betaalt de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan op de website vermeld.

5.3 Bij rembourszendingen blijft de klant verantwoordelijk voor de gemaakte verzendkosten, ook wanneer de klant de bestelling weigert of niet afhaald van het afhaalkantoor. Vanwege herhaalderlijk misbruik van deze optie moeten de transportkosten altijd vooraf worden voldaan. Het resterende bedrag kan aan de postbode worden betaald.

Artikel 6. Transportrisico.

6.1. Fairyland draagt binnen Nederland het risico van beschadiging en verlies der artikelen tijdens transport, uitgezonderd artikelen waarbij wordt vermeld dat verzending op eigen risico is (vanwege hoge breekbaarheid). Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
De klant dient het juiste adres op te geven en de bevestigingsmail aandachtig door te nemen.
Indien een onjuist bezorgadres is opgegeven en de klant meldt dit voor verzending niet aan Fairyland ligt het risico bij de klant.

6.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn is het transportrisico voor de klant, de klant is in dit geval verantwoordelijk voor de verzendkosten. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd.

6.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is FairyLand gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.


Artikel 7. Garantie.

7.1 Fairyland garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de nietstrijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

7.2. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der artikelen normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Fairyland op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Fairyland te harer keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

7.3. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant in overleg het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. De klant dient gebruik te maken van de vervoerswijze die Fairyland opgeeft. Indien de klant zelf voor een andere vervoerswijze kiest zijn deze kosten voor rekening van de klant.

7.4. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht toe te komen binnen 7 werkdagen nadat het gebrek redelijkerwijze door de klant geconstateerd kon zijn. De klacht dient een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen en kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist FairyLand of het artikel vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Fairyland is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.

7.5. Fairyland is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Fairyland geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Fairyland.

7.6. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Fairyland.

7.7 Indien in geval van garantie de klant veranderingen of zelf reparaties op het artikel heeft toegepast vervalt de garantie op het desbetreffende artikel.


Artikel 8. Betalen.

8.1. Indien de klant en tostemming van Fairyland bij de bestelling gekozen heeft voor contante afwikkeling van zijn rekening, dient de betaling binnen 14 dagen te geschieden.


Artikel 9. Betalingsvoorwaarden.

9.1. Een overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn te worden betaald. Bij retournering binnen de zichttermijn, kan de aanbetaling verrekend worden met een uitstaand saldo, of op diens verzoek aan de klant worden terugbetaald.

9.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst, of zoveel later als door FairyLand aangegeven, te worden betaald.

9.3. Indien een verschuldigd bedrag niet op de overeengekomen termijn is betaald, wordt het gehele uitstaande bedrag onmiddellijk in rechte opeisbaar. Levering van verdere bestellingen zal worden opgeschort tot de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt.

9.4. Door derden aan FairyLand in rekening gebrachte kosten voor afwikkeling van het betalingsverkeer, zullen aan de klant in rekening worden gebracht.


Artikel 10. Deelbetalingen.

10.1. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd contant of conform de daarvoor vastgestelde termijnen te betalen. Wachten met betaling tot heel de bestelling ontvangen is, is niet toegestaan.


Artikel 11. Terugbetalingen.

11.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door FairyLand gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst binnen worden terugbetaald. De gemaakte verzendkosten voor de verzending naar de klant worden niet geretourneerd.

11.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

11.3 Terugbetaling in artikel 11.1 en 11.2 gelden alleen bij internet bestellingen, voor artikelen die zijn aangekocht in de vaste winkel wordt geen geld geretourneerd, hier wordt enkel gebruik gemaakt van een tegoedbon.


Artikel 13. Persoonregistratie.

13.1. Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van FairyLand.

13.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

13.3. FairyLand verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.


Artikel 14. Overige bepalingen.

14.1. De juistheid van alle door Fairyland opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen een tijdstip van twee maanden na ontvangst van het voor hem bestemde rekeningoverzicht Fairyland schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.

14.2. Voor de gevolgen van zet- en beeldfouten op de website of andere vormen van media kan Fairyland geen aansprakelijkheid aanvaarden.

14.3. Het beeldmateriaal op de website eigendom van Fairyland of heeft fairyland met toestemming van de leverancier geplaatst. Het is niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken voor eigen doeleinden zonder toestemming van Fairyland. Kleuren, modellen en verpakkingen van de op beeldmateriaal getoonde artikelen kunnen licht afwijken van de werkelijkheid. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

14.4. Fairyland is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een catalogus te wijzigen.

14.5. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

14.6. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Den Haag, 11 Juni 2003